CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP LIÊN VÙNG NGA VIỆT
Ngày 6 – 8 tháng 12 năm 2023
NGÀY GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC